Sắp xếp:

Vy Hoàng Lâm
10:40 04/09/2012
Time of this report: 9/4/2012, 10:35:59
Machine name: LAM-MAP
Operating System: Windows XP Professional x64 Edition (5.2, Build 3790) Service Pack 2 (3790.srv03_sp2_rtm.070216-1710)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: G41MT-D3P
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Pentium(R) III Xeon processor (2 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 4094MB RAM
Page File: 924MB used, 4955MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.3790.3959 32bit Unicode

------------
DxDiag Notes
------------
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.

--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)

---------------
Display Devices
---------------
Card name: AMD Radeon HD 6500 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x6759)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6759&SUBSYS_22061458&REV_00
Display Memory: 1024.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.7193 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/20/2011 09:03:46, 506880 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 4/20/2011 09:42:38, 7850496 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-2419-11CF-F16B-0C02A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6759
SubSys ID: 0x22061458
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
cấu hình máy mình mới mua bạn xem thử xem ^^! có đc k ?

Traceur PâU
01:01 31/08/2012
Oài máy bạn khủng thế

Vy Hoàng Lâm
04:29 05/08/2012
Card name: NVIDIA GeForce GTS 450
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTS 450
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0DC4&SUBSYS_35001458&REV_A1
Display Memory: 1024.0 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0012.7061 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/8/2011 12:14:00, 4111232 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 4/8/2011 12:14:00, 12501600 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4E84-11CF-7D6C-0C1500C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0DC4
SubSys ID: 0x35001458
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
cấu hình máy của mình đó nếu bạn thấy dc ^^!

daomanhhung
11:16 03/08/2012
máy bạn cấu hình sao để chơi được game này tom clancy splinter cell covition

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!