Sắp xếp:

Hoàng Anh
05:37 02/02/2017
Tài khoản Google mà bạn đóng góp cho trang web sử dụng một số điện thoại chưa được xác minh. Và mình thấy bạn đang sử dụng tài khoản này làm email, nên tài khoản này không hợp lệ để đóng góp cho trang web nhé.

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!