Sắp xếp:

Quốc Khang
11:16 02/10/2016
Được bạn nhé nhưng bạn cần điều chỉnh cánh quạt tảng nhiệt mạnh hơn vì card bạn chỉ 2.3GHz mà game GTA 5 yêu cầu 2.9GHz bạn nhé

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!