Sắp xếp:

Kevin Jung
11:16 21/04/2015
Mình chơi dc bình thương rồi nha bạn!!!

Duy Nguyen
12:55 21/04/2015
alo. mình cũng bị giống b đó

lenguyehoangthuan
07:44 18/04/2015
ad hay em lấy cấu hình máy tiệm nét ra ad coi được thì em năng máy giống vậy System Information
------------------
Time of this report: 4/18/2015, 07:39:44
Machine name: P23
Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120830-0333)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 08/30/13 09:45:07 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3564MB RAM
Page File: 1606MB used, 2979MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode

------------
DxDiag Notes
------------
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.

--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!