An Kanyo
An Kanyo
@uchin: Bạn phải chơi qua chapter thì mới load lại được (trong campaign) thì phải

uchin
uchin
thank admin nha