An Kanyo
An Kanyo
@vipboy0102: Lỗi ko đủ cấu hình đó bạn (yêu cầu VGA tối thiểu là 128 MB)