An Kanyo
An Kanyo
@ken: Ko có thiếu gì đâu bạn, mọi người vẫn dùng serial này mà: bạn thử lại nhé
00000-00000-00000-00000-00000
hoặc
11111-11111-11111-11111-11111