Đinh Tài
Đinh Tài
Bị cùng vấn đề luôn, máy báo là càddirrect X 11 mà mình đã cài diẻct X 12 rồi