Prince Seiker
Prince Seiker
Bạn cứ bấm Ignore đi, nó chỉ bị lỗi 1 file âm thanh thôi chứ game chạy bình thường.