Hoàng Anh
Hoàng Anh
làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#choi-game nhé, bỏ mục nào là lỗi đấy.