Hoàng Anh
Hoàng Anh
Đường dẫn dài quá, gỡ game & cài lại vào thư mục có đường dẫn ngắn hơn nhé.