Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyễn Nguyễn & @charming bone: ai bảo các bạn tải file thiếu? Khi gửi lỗi theo quy trình đã có hướng dẫn cho lỗi thiếu file rồi sao ko chịu đọc?