Missle Co
Missle Co
Load game, hiện lên màn hình trắng toàn chữ Nhật, Nhấn Enter thì nó nói không có dữ liệu, Note: do PPSSPP nói chứ không phải game nói.