Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Kazami Yuuji & @ljnkjbao: thử copy các file crack trừ thư mục dx11 vào trong thư mục dx11 của game nhé.