Hoàng Anh
Hoàng Anh
@LA TUAN CUONG: đừng để game trong 1 thư mục có đường dẫn dài quá. Và e nên đổi tên thư mục chứa game từ "RollerCoaster Tycoon World" thành "RCTW" cho ngắn nhé. Vd đường dẫn tới thư mục game: E:\RCTW