Hoàng Anh
Hoàng Anh
@TasGod: vậy bỏ qua phần đó đi