Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyen nhan tri dung: làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#cai-dat, nếu vẫn bị vậy thì Windows lỗi rồi, nên cài lại Win cho nhanh