Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Kỳ Anh Manucian: thử gỡ chương trình ra & cài lại, làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#cai-dat nhé