Hoàng Anh
Hoàng Anh
@lytaiphat: vấn đề này phải hỏi nhà phát triển game