Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyen van anh: vậy là bạn chưa config phím hoặc config sai rồi.