Hoàng Anh
Hoàng Anh
@demons: chắc bạn gỡ chương trình nào đó trên máy & nó gỡ luôn cả phần mềm hỗ trợ rồi, hoặc bị antivirus xoá file