Hoàng Anh
Hoàng Anh
@kelybin123 & @Miku muôn năm: giảm thiết lập trong game về mức thấp nhất rồi chơi lại nhé