Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Ghost King: làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#cai-dat , bỏ qua mục nào là lỗi đấy