Hoàng Anh
Hoàng Anh
@antvantv: chọn English trong quá trình cài đặt nhé