Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Rockstarboy: bạn làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở http://taigame.org/misc/helpPlay#cai-dat nhé.