Hoàng Anh
Hoàng Anh
@vuonghuy: lag do cấu hình máy e yếu thôi. Còn khi copy thì bị trùng file & cho phép thay thế mới là đúng.