Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@thai7779: bạn có cài visual C++ sau khi cài game ko?