Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Nick Burns: cấu hình fake hay sao thế? đăng cấu hình thật lên đây