Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Lucky God: cấu hình đó chơi low may ra mượt.