An Kanyo
An Kanyo
@nguyễn hồng dương: Có thể do card đồ họa onboard nên ko hỗ trợ. Mình test hình ảnh bình thường