An Kanyo
An Kanyo
@nguyễn hữu quang: http://taigame.org/misc/helpPlay#general-problem bạn xem ở đây nhé