Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nhìn Cái Zì Mà Zòm , @Hong Huu Tai: bạn phải cài Microsoft Visual C++ Runtime 2008