An Kanyo
An Kanyo
@nguyen hoang phuong thao: Bạn vào Option hay Setting chỉnh lại Resolution nhé