Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Naruto: cái này mình nói ở trên rồi, bạn chạy vòng vào trong nhà, đừng chạy ngoài đường http://www.youtube.com/watch?v=SBcnFbXj9oE