An Kanyo
An Kanyo
@jhdJGDAGSJ: Bạn cài/ cập nhật Direct X nhé