An Kanyo
An Kanyo
@ngoxwayk: Có thể do card đồ họa của bạn ko đủ (64 MB so với 512 MB) nên ko vào được game