Minz Nguyen
Minz Nguyen 08:49 10/06/2022
Tôi xem ko hiểu đây là lỗi j. Cảm ơn!
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi