Trần Hoàng Vũ
Trần Hoàng Vũ 04:52 19/12/2018
Mình đã cài và bỏ crack vào trong thư mục cài đặt game như hướng dẫn nhưng khi vào game thì bắt login Uplay. Mong admin chỉ các giải quyết
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi