Karen Soul
Karen Soul 10:18 15/04/2017
bị lỗi Black Screen(Màn hình đen khi khởi động game) mặc dù đã làm theo hướng dẫn
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi