Kent Trần
Kent Trần 10:55 02/02/2017
mình gặp phải lỗi mất file MSVCP140.dll
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi