ml047
ml047 01:46 27/12/2016
Tôi vào được màn hình chờ của game khi tôi nhấp vào để start thì nó bị diss ra dù đã thử lại nhiều lần.
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game