GSGN Sơn
GSGN Sơn 08:04 24/10/2016
Không chơi đc khi click chuột vào game
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi