hahaha
hahaha 10:33 08/10/2016
cách khắc phục ra sao hả mị người.gúp mình cái
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi