RHT
RHT 01:59 02/10/2016
tải xong thì nó vào ko đc
hiển thị đoạn Please put the original CD in your CD-ROM or DVD-ROM drive
ai giúp với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi