anhthai98vn
anhthai98vn 09:13 21/09/2016
The file is corrupt
The volume is corrupt
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi