Deversofty
Deversofty 09:46 01/08/2016
mình down toàn bô part GTA 5 rồi giải nén nó nói là bị corrupt
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi