Cái Thanh Khoa
Cái Thanh Khoa 10:25 27/02/2016
Saints Row 4 has stopped working
Mong admin chỉ em cách sửa
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi