Lee Minh Hâm
Lee Minh Hâm 05:23 20/12/2015
E vào game dc rồi, khi play thì nó ut ra phần new giao diện game.
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game