Thanh
Thanh 02:17 01/11/2015
msvcrt.dll
Lý do bị loại: Thắc mắc không ghi rõ lỗi cụ thể