Mr Bùi
Mr Bùi 05:26 15/09/2015
sao mình vào game mà k có âm thanh vậy??
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi